Waarvoor kunt u bij de praktijk terecht

Trauma gerelateerde probolematiek en partnerrelatietherapie

Naast individuele gesprekken in het kader van basis generalistische zorg is het tevens moge­lijk om trauma's te verwerken met behulp van EMDR. Ik heb een EMDR opleiding gevolgd betreffende trauma's en zelfbeeld beschadi­ging bij kinderen en volwassenen. Verder is het mogelijk om in partnerrelatietherapie te gaan. Naast een brede systemisch theoretische oriëntatie heb ik een opleiding gevolgd betref­fende partnerrelatietherapie.

Aanmelding en werkwijze

Aanmelden kan na doorverwijzing van uw huis­arts. Een verwijsbrief van uw huisarts is nood­zakelijk. Na aanmelding volgt eerst een intake. De intake bestaat uit twee kennismakingsge­sprekken en het invullen van twee vragenlijs­ten. Na de intake volgt een adviesgesprek waarin het behandelplan, indicatie voor basis generalistische zorg of een eventueel noodza­kelijke doorverwijzing met u besproken zal worden.

Na de intake en aan het eind van de behande­ling wordt, na uw toestemming, schriftelijk te­ruggekoppeld aan uw huisarts. Informatiever­strekking aan derden is strikt gebonden aan de beroepsrichtlijnen gesteld vanuit diverse be­roepsverenigingen en het ministerie. Er wordt van iedere cliënt een dossier aangelegd. Inzage in uw dossier is mogelijk.

Behandelingen

De duur van een zitting is voor individuele ge­sprekken drie kwartier. Voor EMDR of part­nerrelatietherapie is dit veelal anderhalf uur. De frequentie van de zittingen is afhankelijk van het behandelplan of fase van het psycho­logisch proces. In aanvang is dit meestal een­maal per week/tot eenmaal per twee weken. Later in de psychologische begeleiding is een lagere frequentie gebruikelijk. In overleg met u wordt een (vast) tijdstip bepaald.

Erkenning

Ik ben als gezondheidszorg psycholoog BIG-geregistreerd bij het ministerie van VWS. Ook ben ik lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Bij het NIP sta ik ingeschre­ven in het register eerstelijnspsychologen. Zie voor informatie op de website (www.psynip.nl).