Aanmelden

Aanmelden kan na doorverwijzing van uw huis­arts. Een verwijsbrief van uw huisarts is nood­zakelijk. Na aanmelding volgt eerst een intake. De intake bestaat uit een kennismakingsge­spreken het invullen van een vragenlijs­t. Na de intake volgt een adviesgesprek waarin het behandelplan, indicatie voor basis generalistische zorg of een eventueel noodza­kelijke doorverwijzing met u besproken zal worden. Het psychologisch adviescentrum heeft op dit moment contracten met de volgende zorgverzekeraars.

Na de intake en aan het eind van de behande­ling wordt, na uw toestemming, schriftelijk te­ruggekoppeld aan uw huisarts. Informatiever­strekking aan derden is strikt gebonden aan de beroepsrichtlijnen gesteld vanuit diverse be­roepsverenigingen en het ministerie. Er wordt van iedere cliënt een dossier aangelegd. Inzage in uw dossier is mogelijk.

Aanmeldformulier


Aanmeldingsklacht